تست باور نا کردنی :اما واقعیت امتحان کنید

by admin

تست باور نا کردنی :اما واقعیت امتحان کنید 

پای راست شما احمق است، باور نمی‌کنید؟ امتحان کنید

در حالی که پشت میز کارتان نشسته اید پای راست تان را از زمین بالا ببرید و در جهت عقربه های ساعت یعنی به طرف راست بصورت دایره ای بچرخانید
همزمان با این عمل با دست راست خود عدد 6 (عدد شش فارسی) را در هوا بنویسید.
مشاهده خواهید کرد که پای تان نیز جهت حرکت خود را تغییر می‌دهد!
امتحان کنید
دیدید گفتم. کاری از دست تان بر نمی‌آید. پای راست تان احمق است