تست جالب :امکان دارد شما نابغه باشید امتحان کنید

by admin

تست جالب :امکان دارد شما نابغه باشید امتحان کنید

تصویر از کدام جهت می چرخد؟

او به چه جهتی می چرخد؟

در تصویر زیر چه می بینید؟او در جهت عقربه ساعت می چرخد یا خلاف آن ؟

 

اگر این خانم را در حال گردش در جهت عقربه ساعت می بینید شما از سمت راست مغز خود بهره می گیرید

اگر این خانم را در حال گردش در جهت خلاف عقربه ساعت می بینید شما از سمت چپ مغز خود بهره می گیرید

بعضی از مردم توانایی دیدن چرخش وی را در هر دو جهت دارند

””””””””””””””””””””””””” ”
 ””””””””””””””””””””””””
 ””””””””””””””””””””
 ”””””””””””””””””
 ””””””””””””””
 ”””””””””””
 ”””””””””
 ”””””””
 ”””””
 ”””
 ””

اگر شما بدون تغییر در چشمتان هنگام نگاه کردن قادر به سوئیچ در هر دو جهت هستید هوش شما بالاتر از ۱۶۰ است که یک نابغه به حساب می آیید

این تصویر در دانشگاه یل آمریکا در مطالعه ای ۵ ساله بدست آمده است

تنها ۱۴ ٪ مردم آمریکا توانایی دیدن آن را در هر دو جهت دارند