آیا میخواهید بدانید که چه نوع گلی هستید؟

by admin

آیا میخواهید بدانید که چه نوع گلی هستید؟

اگر مايليد اطلاعاتی هر چه بيشتر در مورد شخصيت خودتان و خصوصياتی که باعث می شوند ديگران شما را

بيشتر دوست داشته باشند بدانيد، به تست زير با کمال صداقت پاسخ دهيد

سوالات

1

 فرض کنيد شما مشخصه صورت کسی هستيد، کدام قسمت از صورت او هستيد ؟

1-

چين و چروک

2

 کله

3

 خال زيبايی

4- کک و مک

5- لبخند

2

 دوست داريد چه نوع پرنده ای باشيد؟

1

 پرنده سحر خيز

2

 جغد

3

 عقاب

4

 فلامينگو

5

 پنگوئن

3

 کداميک از آلات موسيقی را دوست داريد ؟

1

 پیانو

2

 ويلن

3

ساز دهنی

4

 گيتار برقی

5

 دف

4

 کداميک از برنامه های زير برای شما جالبتر است؟

1

 اخبار و برنامه های مستند

2

 بيوگرافی و درام

3

 هيجانی و پليسی

4

 عشقی و ماجراجويی

5

 کمدی و کارتن

5

 کداميک از بازيهای شهربازی برايتان جالبتر است

؟

1

 هيچکدام. من از شهربازی متنفرم

2

قطار یا قای

3 -نمایش و اجرای کمد

4

 سواريهايی که سريع می چرخند

5

 ترن های هوايی سريع السير

6

 آيا شما به اشتباهات خود می خنديد؟

1

 هرگز

2

 بندرت

3

 برخی مواقع

4

 معمولا”

5

هميشه

7

 اگر دوست شما سر به سر شما گذاشت شما

1

 عصبانی می شويد

2

 ناراحت می شويد

3

 برايتان جالب است

4

 تلافی مي کنید

5

 چندین برابر تلافی می کنید

8

 اولين موردی که صبح در فکرتان است چيست؟

1

 کار و يا تحصيل

2

 مشکلات زندگی

3

 غذا

4

 روزی که در پيش داريد

5

 کاری که تا شب انجام خواهيد داد

9

 شعار زندگيتان کداميک از موارد زير است؟

1

 وقت طلاست

2

 سحر خيز باش تا کامروا باشی

3

 آنچه برای خود می پسندی برای ديگران هم بپسند

4

 زندگی کن و اجازه زندگی کردن به ديگران هم بده

5

 بی خيال باش (هر چه باداباد)

10

 شما عاشق همه حيوانات هستيد؟

1

اصلا”

2

تعداد کمی از حیوانات

3

برخی از حيوانات

4

 بيشتر حيوانات

5

 تمام حيوانات

11

شما لبخند می زنيد؟

1

 هرگز

2

 بندرت

3

گاهی اوقات

4

 اغلب

5

 آنقدر زياد که برخی فکر می کنند ديوانه هستم

12

 نظر ديگران راجع به شما اغلب يکی از موارد زير است

1

 بی رحم

2 يخ

3

 زيبا

4

 دوست داشتنی

5

 خوشگذران

13

 شما احساسات عشق و قدردانی خود را نشان می دهيد؟

1

 هرگز

2

 بندرت

3

 گاهی

4

 اغلب

5

 حداکثر و تا جايی که امکان دارد

14

14- شما اعتقاد داريد که بايد برای شاداب بودن ساعاتی از زمان را منحصرا” صرف خودتان کنيد؟

1

 اصلا”

2

 احتمالا” نه

3

گاهی

4

 بله

5

 البته، تا جايی که امکان دارد به خودم می رسم

15

 آيا زندگی شما با برنامه ريزی پيش می رود؟

1

 من حتی تعطيلات را با برنامه ريزی جشن می گيرم

2

 من برنامه ريزی می کنم

3

 بستگی به روز هفته دارد

4

 در صورت امکان، اجازه می دهم که خودش پيش آيد

5

 هميشه بدون برنامه ريزی روزها را طی می کنم

ارزيابی

برای محاسبه نمره امتياز هر گزينه ای را که انتخاب کرديد، کنار آن گزينه ثبت شده است

( گزينه 1 ، 1 امتياز – 2 ، 2 امتياز و الی آخر … )

پس مجموع امتياز کلی خودتان را از پانزده سوال تست مطابق با معيار زير مقايسه کنيد

اگر امتياز شما بين 20-1 باشد

بدين معنی است که شما سوسن سفيد هستيد. مردم شما را بخاطر پشتکارتان ، از جان و دل مايه گذاشتنتان و موفقيتهایتان تقدير می کنند ، اهداف مشخصی داريد و فکرتان بر کارتان متمرکز است. شما احتمالا فرزند اول خانواده هستيد. شما احساسات داريد ولی به سختی آنرا ابراز می کنيد. يکی از مهمترين نگرانيهای شما اينست که چگونه در برار افراد مختلف ظاهر شويد. انديشه هايتان کمی متمايل به بدبينی است. شخص با اعتماد به نفسی هستيد ولی در باطنتان گاهی خودتان اعتماد نداريد

قادر هستيد که هدفی تعيين کنيد و به آن برسيد. بعضی اوقات دنيا را با ديد باريک بينانه ای می نگريد. احساس می کنيد که وقت کمی برای رسيدن به آرزوهايتان داريد

به شما پيشنهاد می شود مواظب باشيد جديتتان ، شما را از دنيای اطراف دور نکند. کمی راحت باشيد و از زندگيتان لذت ببريد. کارهايی انجام دهيد که باعث لذت شما می گردند. با انجام اين دستورات باعث می شويد که قوه خلاقيتتان شکوفا گردد. سعی کنيد که بيشتر بخنديد و با ديگران در تماس باشيد

اگر امتياز شما بين 54-21 باشد

شما گل رز هستيد. کمی تيغ داريد ولی زيباييهای بسياری داريد. حس شوخ طبعی خوبی داريد. از شنيدن جوک لذت می بريد. احتملا فرزند وسط خانواده هستيد. مردم دوست دارند دور و بر شما باشند. خونگرم هستيد دوستان صميمی بسياری داريد زندگی را با ديد واقع بينانه می نگريد. آگاهيد که زندگی مخلوطی از خوبی و بدی می باشد. قادريد شانس خودتان را با توجه به سرمايه هايی که داريد امتحان کنيد. به اهدافتان پاي بند هستيد و سخت کوش می باشيد. دوست داريد خودتان باشيد و اين مسئله به شما اعتماد به نفس می دهد. مشکلترين مسئله در زندگيتان يکنواخت بودن مسائل می باشد. يکنواختی در هر مسئله ای شما را آزار می دهد و باعث کسل شدن روحيه شما می گردد

به شما پيشنهاد می گردد که افق ديدتان را وسيعتر کنيد. مسائل جديدی را تجربه و کشف کنيد. وقتی که اين کار را کرديد متعجب می شويد که چه نتايج زيبايی می توانيد بدست بياوريد و مهمتر از همه فراموش نکنيد که دنبال زيبايی در همه چيز بگرديد مخصوصا” در خودتان

اگر امتياز شما بين 75-55 باشد

شما گل آفتابگردان هستيد در بستری از گلهای رز. يک ويژگی بارز در شما وجود دارد که باعث گرمادهی به ديگران و جلوه گری شما می شود. ممکن است شما جوانترين عضو خانواده و يا تک فرزند هستيد. در وقت لازم جدی هستيد ولی دوستانتان شما را به عنوان يک شخص شوخ طبع می بينند. از گفتن جوک لذت می بريد. هرز گاهی شيطنت می کنيد. مايليد که با افراد جديد و جالب در زندگی آشنا شويد. با افرادی که هيچوقت نمی خندند راحت نيستيد. ديد مثبتی به زندگی داريد. دنبال خوبيها در همه چيز هستيد. بيدی نيستيد که با هر بادی بلرزيد. گرم و دوست داشتنی هستيد. با وفا و اجتماعی هستيد و هرکدام از اين صفات می تواند دليلی برای خوب بودن شما باشد انرژی نامحدودی داريد ولی انگيزه تان کم است. برای شما مشکل است که فقط بر روی يک کار متمرکز شويد

به شما پيشنهاد می شود که اجازه دهيد مردم روی جدی شما را هم ببينند همانطور که چهره شاد شما رل می بينند ، در اين صورت می خواهند که هميشه با شما باشند. به احساسات ديگران احترام بگذاريد از اين شاخه به آ ن شاخه نپريد و کاری را که دوست داريد انتخاب کنيد و آن را انجام دهيد

تصمیم گرفتم انقدر کم یاب شوم تا دلی برایم تنگ شود..
ولی افسوس…
افسوس فراموش شده ام