زن قهرمانی که شصت ونو طفل به دنیا آورد

by admin

زن قهرمانی که شصت ونو طفل به دنیا آورد 

شايد مادري که قهرمان مادري در جهانست، خانم فشودورواسيلت بوده که در سال هزار و هشتصد و هفتاد و دو وفات يافته که بيست و هفت بار آبستن شد و شصت و نه کودک بدنيا آورد. شانزده  دو گانگی (دوقلو)، هفت  سه گانگی (سه قلو) و چهار گانگی (چهارقلود