مدل لباس های شب در محافل

by admin

مدل لباس های شب در محافل

چشمهای 1 انسان

امروز يکي به من گفت فراموشت کنم خنده ام گرفت… اما گريه
کردم
!

فهميدم نمي داند چه غمی بزرگي در دل دارم

نديده بود قلبم شکسته نديده بود گل عشقي را که هر روز با
گريه ها یم سيرابش ميکنم هنوز پژمرده نشده

هيچي نگفتم ولي چشما نم همه چي را گفته بودن

چرا چشم هاي آدم ها هيچ وقت دروغ نمي گویند؟