مدل لباس های اسلامی

by admin

مدل  لباس های اسلامی

خواستم زندگی کنم نگذاشتند

عاشق شدم گفتنددروغ است

گریستم گفتندبهانه ا ست

خندیدم گفتند دیوانه ا ست

مردم جسمم راازقفس بیرون نه انداختند

دنیا را نگاه دارید میخواهم پیاده شوم