من آموختم

by admin

من آموختم

من آموختم که باید بدون توجه به مردم، آنچه درست است انجام دهم

من آموختم  که هنوز خیلی چیزهاست که باید یاد بگیرم

من آموختم  که برای رسیدن به جواب درست ، باید درست بپرسم

من آموختم  که افسـوس گذشتـه و تــرس از آینـده دزدهای دوقلــویی هستند که لـذت لحظه حـال را از ما می دزدند

من آموختم  که هیچ گاه برای بهتر شدن دیر نیست

من آموختم  که گــاهی اوقات سکــوت بیشتـر از نصیحت طرف مقابل را آرام می کند

من آموختم  که نمی توانم از دیگــران انتـظار داشتـه باشم که مشکلات مرا حل کنند

من آموختم  که هر کاری را که واقعـا” از تـه دل دوست داشتـه باشم ‘ درست ‘ انجام دهم