چند مطلب آموزشی برای تنبل های محترم

by admin

 

چند مطلب آموزشی برای تنبل های محترم

. روزها استراحت كنيد تا شبها بتوانيد راحت بخوابيد

2

در نزديكي تختتان صندلي یا چوکی راحتي بگذاريد، تا اگر از
خواب بيدار شديد، روي آن بنشينيد و استراحت كنيد

3

خوابيدن به نشستن، نشستن به ايستادن، ايستادن به
راه رفتن الويت دارد

4

جايي كه مي توانيد بنشينيد چرا مي ايستيد

5

كار امروز را به فردا موكول كنيد و كار فردا را
به پس فردا

6

اگر حس كار كردن به شما دست داد، كمي صبر كنيد