چگونه يك زن را خوشحال كنيم؟

by admin

چگونه يك زن را خوشحال كنيم؟ چگونه يك مرد را خوشحال كنيم؟

براي خوشحال كردن يك زن …
يك مرد فقط نياز دارد كه اين موارد باشد

1

 يك دوست

2

 يك همدم

3

 يك عاشق

4

 يك برادر

5

 يك پدر

6

 يك استاد

7

 يك سرآشپز

8

 يك الكتريسين

9

 يك نجار

10

 يك لوله كش

11

 يك مكانيك

12

 يك متخصص چيدمان داخلي منزل

13

 يك متخصص مد

14

 يك متخصص علوم جنسي

15

 يك متخصص بيماري هاي زنان

16

 يك روانشناس

17

 يك دافع آفات

18

 يك روانپزشك

19

 يك شفا دهنده

20

 يك شنونده خوب

21

 يك سازمان دهنده

22

 يك پدر خوب

23

 خيلي تميز

24

 دلسوز

25

 ورزشكار

26

 گرم

27

 مواظب

28

 شجاع

29

 باهوش

30

 بانمك

31

 خلاق

32

 مهربان

33

 قوي

34

 فهميده

35

 بردبار

36

 محتاط

37

 بلند همت

38

 با استعداد

39

 پر جرأت

40

 مصمم

41

 صادق

42

 قابل اعتماد

43

 پر حرارت

بدون فراموش كردن :

44

 تعريف كردن مرتب از او

45

 عشق ورزيدن به خريد

46

 درستكار بودن

47

 بسيار پولدار بودن

48

 تنش ايجاد نكردن براي او

49

 نگاه نكردن به بقيه دختران

و در همان حال، شما بايد :

50

 توجه زيادي به او بكنيد، و انتظار كمتري براي خود داشته باشيد

51

 زمان زيادي به او بدهيد، مخصوصاً زمان براي خودش

52

 اجازه رفتن به مكانهاي زيادي را به او بدهيد، هيچگاه نگران نباشيد او كجا مي رود

بسيار مهم است :

53

 هيچگاه فراموش نكنيد :

* سالروز تولد
* سالروز ازدواج
* قرارهايي كه او مي گذارد

چگونه يك مرد را خوشحال كنيم

1

 تنها یش بگذاريد !