آیا این حقیقت زنده گیست

by admin

آیا این حقیقت زنده گیست

هر چی مهربان تر باشی بیشتر بالایت

ظلم میکنند….

هر چی صادق تر باشی بیشتر بالایت

شک میکنند….

هر چه دلسوز تر باشی بیشتر دلت را

 میشکنند ….

هر چه قلبت رو آسان تر در اختیار بگذاری

 راحت تر پا مالش  می کنند….

هر چه آرام تر باشی فکر میکنند آدم ضعیفی

هستی….

هر چه بیشتر به فکر دیگران باشی بیشتر

 حقت رو ضایع می کنند….

هر چی خودت رو خاکی تر نشان بدهی

 برایت کمتر ارزش قائلند….!!!!

خدا می داند…