شاروالی یا شهرداری که با تانک از روی موتر یا خودروی متخلف رد شد

by admin

شاروالی یا شهرداری که با تانک از روی موتر یا خودروی متخلف رد شد

شهردار پایتخت لیتوانی در اقدامی تعجب بر انگیز برای مجازات رانندگان خاطی که اتومبیل های خود را در مناطق ممنوعه شهر پارک می کنند با یک تانک از روی یک مرسدس بنز پارک شده در منطقه خط کشی شده ویژه دوچرخه سواری رد شد و مرسدس بنز را له کرد

آرتوراس زوکاس شهر دار ۴۳ ساله شهر  ویلنیوس  پایتخت لیتوانی در مقابل دوربین خبرنگاران با رد شدن با یک تانک از روی یک مرسدس بنز پارک شده روی خط کشی ویژه دوچرخه سواری گفت :‌” از پارک کردن خودرو ها روی خطوط ویژه خسته شدم شاید این تانک ابزار خوبی برای پایان دادن به این مشکل و ترساندن چشم رانندگان خطاکاری باشد که دست به این اقدام می زنند

شهر دار شهر ویلنیوس در توجیه اقدام خود گفت که تا کنون صدها شکایت از شهروندان درباره پارک غیر مجاز خودروها در منطقه ویژه دوچرخه یا سایر مناطق پارک ممنوع در شهر دریافت کرده است .

آقای شهردار سپس با فشردن دست راننده خطاکار صاحب مرسدس بنز به وی هشدار داد که دیگر خودروی خود را در مناطق پارک ممنوع پارک نکند. وی سپس با به دست گرفتن یک جارو خرده شیشه های مرسدس بنز را از خیابان جمع کرد و با سوار شدن دوچرخه اش از جمعیت خداحافظی کرده و رفت.

این اقدام آقای شهردار بخشی از کمپین رسانه ای او برای ترغیب رانندگان لیتوانیایی به احترام به قوانین رانندگی و پارک نکردن خودروهایشان در اماکن ممنوعه شهر می باشد