مطالبی که ارزش خواندن دارد

by admin

مطالبی که ارزش خواندن دارد

 دلیر به چه کسی میگویند؟

 دلیر کسی را گویند که همه ی کار و کردار وی برخاسته از خرد و دانایی و برابر با عقل باشد

 شجاع بی مهارت و تدبیر، زود فریب می خورد.

 دلیری جز به استقبال خطر رفتن نیست.

 شجاعت مغلوب کننده ی کلیه سلاح هاست.

 شجاعت بزرگترین معّرف انسانیت است.

 شجاعت در آن نیست که انسان خطر نبیند ، بلکه در این است که خطر را ببیند و بر آن غلبه کند

 شجاعت پایه فضایل است ؛ کسی که شجاعت ندارد فضایل در او تکمیل نخواهد شد

 کسی شهامت دارد که ترس را بشناسد و آن را مغلوب خود سازد.

 شهامت بزرگترین صفت است ؛ زیرا صفات دیگر در سایه آن پا برجا می ماند.

 فاتح ترین اشخاص جسورترین اشخاص اند.

 قلب دلیر در سینه مردِ با شرف ، گوهری است در صندوق مقفـّل.

 قهرمان واقعی کسی است که سبب شادی دیگران می گردد.