دکلمه اشعار با صدای اکرم عثمان وفریده انوری

by admin

To play these files (*.RAM) you need RealPlayer or VLC

عزيز شنونده ی زمزمه ها را مهمان می کنيم

به شـنيدن دکلمهء اشـــعار دلپذيری به صدای
اکـــــرم عثمان

صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم «مولانا»

آن نفسی که با خودی يار چو «مولانا»

يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا «مولانا»

دزديده چون جان ميروی اندر ميان جان من… « مولانا»

من طربم طرب منم زهره زند نوای من… « مولانا»

خوشا آنروز که ما معشوق را مهمان کنيم…. « مولانا»

سير نمی شوم زتو ای مه جان فزای من…. « مولانا»

پيرهن يوسف و بو ميرسد…. « مولانا»

دوست همان بهه که بلاکش بود…. « مولانا»

سير نشد چشم و دل از نظر شاه من… « مولانا»

باز فرو ريخت عشق از در و ديوار من… « مولانا»

باز برآمد ز کوه خسرو شيرين من… « مولانا»

اشعار مولانا در بالا را پيهم بشنويد

ساقی به نور باده برافروز جام ما «حافظ»

سالها دل طلب جام جم از ما ميکرد «حافظ»

ساقيا برخير و درده جام را «حافظ»

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند… «حافظ»

سحرم دولت بيدار به بالين آمد… «حافظ»

دست از طلب ندارم تا کام من برايد... «حافظ»

صبا به تهنيت پير می فروش آمد… «حافظ»

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرايد…. «حافظ»

ای صبا نکهتی از خاک ره يار بيار… «حافظ»

ای که با سلسلهء زلف دراز آمده ای… «حافظ»

ديشب به سيل اشک ره خواب می زدم… «حافظ»

روز هجران و شب فرقت يار آخر شد … «حافظ»

سحرگاهان که مخمور شبانه … «حافظ»

ديريست که دلدار پيامی نفرستاد «حافظ»

ای صبا نکهتی از کوی فلانی بمن آر… «حافظ»

اشعار حافظ در بالا را پيهم بشنويدا

چو آفتاب که در اوج جاودان جاريست…

دی ابر و قود از گهر ديده بباريد…

ايام عمر رفته و باری نبسته ايم …

رفعت حسینی

من نمی گويم که از خود ساز و تارم ميبرد…

شعر تری من از لب دريا سروده ام ..

تو شعر تازه ی جانپرور گلستانی…

بسم الله رحمن الرحيم هست کليد درگنج حکيم « نظامی گنجوی»

خدايا گرفتار آن دردم که تو دوای آنی … «خواجه عبدالله انصاری»

الهی به عنايت ازلی تخم هدايت کاشتی…. «خواجه عبدالله انصاری»

چند رباعی از ابوسعيد ابوخير

مناجــــات

فریده انوریعزيز شنونده ی زمزمه ها را دعوت می کنيم به شنيدن اشعاری به خوانش فـــــريده انور

آن نفسی که با خودی يار چو خوار آيدت «مولانا»

ای يار من ای يار من ای دلبر و دلدار من «مولانا»

بی همه گان به سر شود بی تو بسر نميشود «مولانا»

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن «مولانا»

دزديده چون جان ميروی اندر ميان جان من «مولانا»

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم «مولانا»

مرده بودم زنده شدم گيريه بودم خنده شدم «مولانا»

نه شبم نه شب پرستم که حديث خواب گويم «مولانا»

اشعار مولانا در بالا

ای نسيم سحر آرامگه يار کجاست «حافظ»

عيب رندان مکن ای ذاهد پاکيزه سرشت«حافظ»

بيا و کشتی ما در شط شراب انداز«حافظ»

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست «حافظ»

در خرابات مغان نور خدا می بينم «حافظ»

دست از طلب ندارم تا کام من برايد «حافظ»

دوش ديدم که ملائک در ميخانه زدند «حافظ»

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند «حافظ»

سالها دل طلب جام جم از ما ميکرد «حافظ»

ساقی به نور باده برافروز جام ما «حافظ»

اشعار حافظ در بالا

حامد نوید

عزيز شنونده ی زمزمه ها را دعوت می کنيم به شنيدن اشعاری از حامد نـويد به خوانش فـريده انوری و حامد نويد

بت هـــــا «حامد نويد»

آبشار خورشيد «حامد نويد»

بيداد زمان «حامد نويد»

آتش «حامد نويد»

آسمائی «حامد نويد»

فرشته ی رويا «حامد نويد»

اشعار حامد نويد در بالا

بهار سعید

عزيز شنونده ی زمزمه ها را دعوت می کنيم به شنيدن اشعاری از بهار ســـعيد به خوانش شخص شاعر

افسوس «بهار سعيد»

جدا «بهار سعيد»

آرزو «بهار سعيد»

اشک «بهار سعيد»

بهار غم «بهار سعيد»

بی بهار «بهار سعيد»

چــــادر «بهار سعيد»

کــــابل«بهار سعيد»

منظر «بهار سعيد»

ندايی مادرِ وطن «بهار سعيد»

نفــــاق «بهار سعيد»

پيـــــوند «بهار سعيد»

شنيده ام که در ديار من…. «بهار سعيد»

سياه ســـر «بهار سعيد»

اشعار بهار سعيد در بالا

انیسه لطیف دورانی

عزيز شنونده ی زمزمه ها را دعوت می کنيم

به شنيدن اشعار زيبا به صدای خانم انيسه لطيف درانی

عاشقانه« ليلاصراحت روشنی»

برگها در خاطره ها « حامد نويد»

برايم گيريه کن امشب « اقبال رهبر توخی»

گريز « سرشار شمالی»

لجباز « بهار سعيد»

مرگ در ميلاد

« لطيف ناظمی»

مهربان من

« داکتر ناصر اميری»

سفر « انيسه لطيف درانی»

سر راهی تو

« قهار عاصی»

همه اشعار بالا

رفعت حسینی

عزيز شنونده ی زمزمه ها را دعوت می کنيم

به شنيدن اشعاری از رفعت حسينی به صدای شخص شاعر

در دشت های گيريه «رفعت حسينی»

هميشه گی «رفعت حسينی»

همسنگ قله ها «رفعت حسينی»

حظور شتابان يادی «رفعت حسينی»

کنار عرشه ی پوچی «رفعت حسينی»

قصه های باران «رفعت حسينی»

تا وادی سرسبز صدا «رفعت حسينی»

اشعار رفعت حسينی در بالا