نقـش خون در شخصیت

by admin

نقش گروپ خون در شخصیت انسان ها

بسیاری ازدانشمندان زیست شناسی معتقدند.خصلت،منش ، رفتار و توان کارائی ،خلاقیت و خلق و خوی هر فرد بستگی به نوع  گروپ خون وی دارد. در بسیاری از کشور های
صنعتی بخصوص جاپان.هم چنین برای پست های مدیریتی و اجرائی،هنگام استخدام افراد، به نقش گروپ های خون توجه ویژۀ  دارند

می خواهید بدانید که شمادارای چه شخصیتی هستید؟

گروپ خون

0

افراد سالم تر ، دارای هدف مشخص واندشمند هستند. بیش از دیگران حسود ومقام طلبند و
پر حرف اند.ولی سیاستمداران، وزیران و ورزش کاران خوبی هستند

گروپ خون

A

افراد آرام ،منظم، مطیع قانون و قاعده و بدون اعمال خشونت هستند.انعطاف نا پذیر،درون دار وخود خواه مشکل پسندند. این افراد برای کار های حسابداری ، هر
گونه امور اقتصادی ، مالی کامپیوتری ومهندسی شایستگی دارند

گروپ خون

B

مردمان رگ وسریع الهجه ، حساس و در عین حال دارای پشتکار هستند.نا شکیبا، غیر قابل پیش بینی و در کار های که مورد علاقه آنهاست تنبل اند. این افراد دهان شان چفت وبست یعنی (رازدار) نیستند. و نمی شود اسرار و کار های محرمانه را با آنها در میان گذاشت. این اشخاص و افراد شایسته روزنامه نگاری و نویسنده گی، هنر وکار های فکری هستند

گروپ خون

AB

افراد منطقی ، حسابگر، و رو را هستند (یعنی راست وصادق اند) سازمانده ـ مطیع ودر عین حال نیرومند هستند