ستاره ء که گلوله پرتاب

by admin

ستاره ای که گلوله هایی از آب پرتاب می کند

750 سال نوری آن طرف تر از زمین، ستاره ای مانند خورشید یافت شده است که قطرات آب را با سرعت بسیاری به فضای بین ستاره ای پرتاب می کند

Lars Kristensen، ستاره شناس در دانشگاه Leiden هلند، حجم قطرات پرتاب شده ی این ستاره را برابر با 100 میلیون بار آب جاری در رودخانه ی آمازون برای هر ثانیه می داند. او در خصوص جزییات این یافته می گوید

سرعت این قطرات به 200000 کیلومتر در ساعت می رسد که 80 بار سریع تر از گلوله های شلیک شده از یک مسلسل است

عمر این ستاره به 100000 سال می رسد و در بخش شمالی «صورت فلکی برساوش» قرار دارد. ستاره نیز توسط «رصدخانه فضایی هرشل» متعلق به «سازمان فضایی اروپا» کشف شد

اما شگفت انگیزتر از سرعت قطرات شلیک شده ی آب و مقدار آن، این است که آب تا چنین فاصله ای نیز در جریان است و حتی بیشتر، کشف ستاره های این چنینی که آب را در نقاط دیگر دنیا می گسترانند می تواند انسان را در آینده شگفت زده تر نیز کند