درس جادوئی

by admin

۱

ناراحت بودم کفشهایم  کهنه است تا اینکه چشمم به آدم بدون کفش افتاد

۲

چون کوه مقاوم باش چون آب جاری شو

۳

انسان خردمند فرمانروای ذهن خویش است و انسان بی خرد بنده  آن

۴

چیزی به اسم شکست وجود ندارد بلکه هر شکستی شروع یک پیروزی  است

۵

خود را برای پرواز سبکبال کنید

۶

اقدام ترس را ازبین می برد

۷

ایمان قادر است کوه را از جابرکند

۸

اگر کسی رعایت کرد هرگز به دنبالش نرو چرا که اگر دوستت داشت  تنهایت نمی

گذاشت

۹

بزرگترین ریسک زندگی انسان ازدواج است

۱۰

آنکس که در عشقت پا برجا نیست لیاقت تورا ندارد

۱۱

اجازه ندهید افراد کوچک اندیش و بد بین با سطح فکری پایین شما  را از اهداف عالی

دور کنند

۱۲

عشق بدون صداقت زود به پایان میرسد

۱۳

با اعتماد به نفس و توکل به خدا به اهداف خود میرسید

۱۴

هرگزخدا و خود را فراموش نکنید

۱۵

با افراد سطحی نگر مشورت نکنید به خصوص اکر بی سواد یا بدبین  باشند

۱۶

صبر در مصیبت و دردعشق یکسان است

۱۷

پشتکار و سرعت عمل  سنجیده از رموز موفقیت است