اسم عزیز ترین عشق زندگیتان را اینجا ببینید ! (عکس

by admin

اسم عزیز ترین عشق زندگیتان را اینجا ببینید ! (عکس

 3

 

برای دیدن اسم عشق تان, کمی با انگشتان دست تان گوشه های چشم تان را بکشید یا کش کنید! (مثل ژاپنی ها

یعنی با دو انگشت شهادت تان دو گوشه چشمانتان را قسمی بکشید یا کش کنید که چشمانتان شکل چشم  های جاپانی ها را با خود بگیرد (اگر چشم های

جاپانی ها را پیش خود مجسم کنید کم عرض  و طویل هستند)؟

با اآنچه فوقآ ذگر گردیده میتوانید انجام دهید بعدآ میتوانید در داخل (فوتو یا جدولاسم عزیز ترین کسی زند ه گی تان ببینید