طبیعت بکر افغانستان

by admin

طبیعت بکر افغانستان

afghanistan

afghanistan1afghanistan2

کوههای سر سبز با آسمان آبی آبی!(به این می گویند طبیعت بکر و زیبا!

afghanistan3

afghanistan4

افغانستان دارای طبیعت زیبا و بکراست که هنوز بسیاری از نقاط دوردست آن از دستکاری بشر ایمن مانده است. این طبیعت بکر تا توجه به زیبایی زاید الوصف سحر انگیز آن می تواند منبع خوبی برای جلب و جذب توریست و درآمدهای سرشار برای مردم محل و دولت افغانستان بشود