خواص درماني سنگها

by admin

خواص درماني سنگها

۳۵

صدها سال قبل اهل فن از فوائد سنگها و جواهرات استفاده مي كردند و دريافته بودند كه اين سنگها داراي خواص مغناطيسي و درماني مي باشند و حال در عصر حاضر با تكنولوژي پيشرفته اي كه بشر حاصل نموده از نور و اشعه در علم و صنعت و طب استفاده مي شود. جواهرات داراي ۱- خواص مغناطيسي ۲- خواص طبي ۳- خواص سحري مي باشند و ما بايد اين خواص را دقيقاً شناخته و در رابطه با طبع مزاج و عنصر خود و هم چنين برج و ستاره خود جواهر را انتخاب كرده و از آن استفاده كنيم. بعضي از جواهرات با طبع و مزاج ما سازگار بوده و براي ما نيك مي باشند، بعضي هم با طبع و مزاج ما مخالف بوده و به اين ترتيب ناموافق با ما هستند. علما بر اين عقيده اند كه رنگ، فلز، سنگ و كلا تمامي اشيائي كه ما از آنها استفاده مي كنيم و در زندگي و رفتار و كردار ما تأثير گذار بوده و اثر خاص خود را دارد. خوبي و بدي سنگها زماني براي ما معلوم مي شود كه از آنها استفاده كرده و آن را تجربه كنيم. لذا ضرورت دارد كه در مورد سنگها شناخت پيدا كرده و ماهيت و خواص آنها را دريابيم و از سنگهايي كه موافق با طبع و مزاج و عنصرما و موافق با برج و ستاره ماست استفاده كرد و از سنگهايي كه با ما موافق نيستند استفاده نكنيم

 ۳۶

خواص طبي الماس

 حكماي يوناني چنين مي گويند كه مزاج الماس گرم و خشك بوده و درجه كم آن مزاج سرد و خشك دارد. استفاده تعليق از آن يعني به صورت گردنبند تقويت كننده قلب است، در كتاب مخزن الادويه نوشته شده اگر الماس را بر شكم ببنديد، ناراحتي و مشكلات دستگاه گوارش را دور كرده و هضم را آسان مي كند، هم چنين معده را تقويت مي نمايد، اگر بيماران فلج لقوه، رعشه، جذر، صرع و كساني كه بيماريهاي پوستي دارند، اگر در چشمه معدن الماس غسل كرده حمام كنند بيماري آنها درمان مي گردد. اگر به شكل مثلث ازالماس استفاده گردد بيماري صرع را درمان مي نمايد. از پودر آن اگر دندانها را مسواك كنند، دندانها سفيد و براق شده و بسيار محكم و سخت خواهد شد، اما هركز اينكار را نكنيد چون الماس زهر خطرناكي است و اگر داخل معده گردد آدمي را هلاك مي نمايد. احياناً اگر با چنين مسئله اي روبرو شديد علاج آن استفاده از شير تازه گاو مي باشد تا اينكه بهبودي كامل شود، سپس از ماهي استفاده گردد. كشته الماس يبوستهاي بسيار سخت را درمان مي نمايد براي قوت باه و زيادي عمر و تندرستي بسيار مفيد است

۳۷

خواص طبي ياقوت

 حكماي عرب و پارس مي گويند كه هر كس كه ياقوت به همراه داشته باشد، ناراحتي هاي معده از او دور شده و به مغز طاقت و قدرت مي دهد، اگر از كشته آن استفاده گردد غش، صرع، جنون، طاعون و خونريزي قاعدگي شديد درمان مي گردد. گردش خون را تنظيم كرده و سموم را از بدن دفعه مي نمايد. در مقابل نيش گزندگان پادزهر بوده و خونريزي شديد قاعدگي را درمان مي نمايد، خون را صاف كرده و نبض را كنترل كرده عادي مي سازد و به روح آدمي طاقت مي دهد. اگر نزديك چشم نگاه داشته يا از سرمه آن استفاده كنيد، تمام امراض و شكايات چشم را دور مي سازد، اگر نزديك دهان باشد بوي بد دهان را از بين مي برد، به دل استقلال داده و خوف و ترس را از بين مي برد

۳۸

خواص طبي نيلم (ياقوت كبود

حكما استفاده از نيلم را مفرح دل و دماغ دانسته و معتقدند كه قدرت و دولت به آدمي داده و باعث مي شود كه آدمي در همه چيز ترقي نمايد. يك گرم از گشته نيلم و اگر در آب حل كرده بنوشند، صرع خفقان و طاعون را درمان مي نمايد. پادزهر بوده و خون را صاف مي كند، سرمه آن مقوي بصر مي باشد. نيلم را بر روي سينه بيمار قرار دهيد تب او را قطع مي نمايد، بر روي پيشاني اگر قرار گيرد فشار خون را كنترل مي نمايد. بر روي چشم اگر قرار دهيد چشم را پاك كرده و اگر حشره و كرم در آن باشد، بيرون خواهد آمد. ورم و لك چشم را از بين مي برد. جوش و حساسيتهاي پوستي را از بين برده و درمان مي نمايد. كساني كه چشمان ضعيفي دارند اگر به نيلم نگاه كنند ضعف چشمان آنها برطرف خواهد شد

۳۹

خواص طبي زمرد

 حكماي ايراني و يوناني خواص طبي زمرد را به اين ترتيب مي دانند. هر كسي زمرد را به همراه داشته و يا آن را به شكل دارو استفاده نمايد، ناراحتي و درد معده او را درمان مي نمايد، حركت نبض را تيز و عادي مي سازد، روح را تقويتي نمايد. براي گاز معده و استفراغ مفيد بوده، زمرد از نظر برودت و يبوست در درجه دوم مي باشد. اگر كسي در اثر خوردن زهر مسموم شده باشد و يا اينكه جانوري سمي او را نيش زده باشد، استفاده از كشته زمرد بقدر ۸ دانه گندم او را درمان نموده و پادزهر مي باشد

۴۰

خواص طبي مرواريد

 مرواريد مفرح و باعث لطافت قلب و روح بوده و به تمامي بدن سرايت مي كند. امراض و بيماريهاي معده، قلب، جگر، جنون، بواسير و يرقان را شفا مي بخشد. براي بيماريهاي كليه، مفيد بوده و آن را درمان مي كند، كليه سنگهاي بدن را بوسيله ادرار دفع مي كند. براي بواسير، بواسير خوني و حيض نافع بوده و آنها را درمان مي نمايد. براي حامله مفيد مي باشد. كشته مرواريد براي استفراغ، بوي بد دهان، سردرد، ورم و بيماريهاي چشم دارويي نمونه مي باشد. براي جوش، كورك و حساسيتهاي پوستي بسيار مفيد بوده و اگر از كشته آن به بچه ۴۰ روز داده شود، تمامي عمر در برابر جوش و بيماريهاي پوستي بيمه خواهد شد. كشته مرواريد معجون بوده و تقويت كننده بدن مي باشد. اگر زن باردار ۲ دانه مرواريد و يك دانه مرجان را به شكل تعويز به همراه داشته باشد هيچ آسيبي به او و بچه وارد نشده و بچه او به سلامت پاي به دنيا خواهد گذاشت. اما براي كسي كه بيماري مثانه داشته باشد استفاده از كشته مرواريد مضر مي باشد