بدنبال عقل رفتن

by admin

كسی بهلول را گفت

تا چند می خواهی در جنون باشی ؟

لحظه ای بخود آی و راه عقل در پیش گیر

بهلول گفت

این روز ها بدنبال عقل رفتن

خیلی: “جنون” می خواهد

2roser-1

عشق پرواز بلندی است مرا پر بدهید

به من اندیشه از امروز فراتر بدهید

من به دنبال دل گمشده ام می گردم

یک کبوتر به من احساس کبوتر بدهید

تا درختان جوان راه مرا سد نکنند

برگ سبزی به من از جنس صنوبر بدهید

یادتان باشد اگر کار به تقسیم کشید

باغ جولان مرا بی درو پیکر بدهید

عشق اگر کرد نصیحت به شما گوش کنید

تن برازنده او نیست به او سر بدهید

دفتر شعر جنون بار مرا پاره کنید

یا به یک شاعر دیوانه دیگر بدهید