خود سوزی

by admin

محترمه حلیمه مهرپور شاعره ونویسنده افغانی

  سرودۀ از  محترمه حلیمه مهرپور شاعره ، نویسنده

و مسؤول نشریه ندای زن

خود سوزی

تقدیم به روان پاک زنانی که مورد خشونت قرار گرفته و خود سوزی کرد ه اند 

روحشان شاد باد

خود سوزی

 

پروانه ام ،پروانه ام 

پروانۀ  پر بسته  ام

 

ازچه بدست خویشتن

خود را به آتش میزنی؟

 

این شمع ها ظا لم شده

یا خود به شوق ا تشی

 

یا د ر نبرد زندگی

خود را به آتش میزنی؟

 

ضرب و شکنجه دیده یی

جز نا سزا  نشنیده  یی

 

صبرت مگر لبریز  شد

خود را به آتش میزنی؟

 

از زندگی دل کنده یی

در کنج حسرت مانده یی

 

بهر نجات خویشتن

خود را به آتش میزنی ؟

 

خود سوزی درمان  تو، نی

در مان تو ، بر خاستن

 

تو در شفای درد خود

خودرا به آتش میزنی؟

 

آتش مزن درجان خود

رو شعله را خا موش کن

 

تا کی ز ترس شعله ها

خود را به آتش میزنی ؟

 

پروانه ها ! یاری دهید

پروانۀ پر بسته  را

 

از غفلت و خواب شما

خود را به آتش  میزند

 

یاری دهید ،یاری دهید

در کشتن این  شعله ها

 

گر شعله سو زان تر شود

خرمن به آتش میزند

جر منی سال  ماه مارچ سال2007