یک مرد چینی خود را برای معشوقه اش پست کرد

by admin

یک مرد چینی خود را برای معشوقه اش پست کرد

جوان عاشق کم بود ازحالت رومانتیک به تراژدی مرگ گذارکند

اقدام یک جوان چینی برای ابراز رفتاری رومانتیک و غافلگیرکننده برای معشوقه اش او را با خطر مرگ مواجه کرد

روزنامه بریتانیایی ” دسان ” به ماجرای ” آن هو سانگ “جوان چینی پرداخته که برای غافلگیر کردن معشوقه اش خود را درون یک جعبه کارتنی قرار داد و از طریق پست به آدرس همسرش رفت.  اما از بدشانسی سانگ ، کارتن در اداره پست گم شد و پس از سه ساعت به دست معشوقه اش رسید. جوان چینی در مدت سه ساعت که در کارتن بسته به سر برده بود بر اثر کمبود اکسیژن برای تنفس بی هوش شد و بدین صورت احساس عاشقانه و رومانتیکی او نزدیک بود که به یک فاجعه تبدیل شود

“لی وانگ ” معشوقه او می گوید هنگامی که جعبه کارتن را باز کردم سانگ را در حالی دیدم که از هوش رفته بود بلافاصله  تاکسی را خبر کردم و آنها توانستند او را به هوش آورند.

وی پس از به هوش آمدن به معشوقه اش گفت: “فکر نمی کردم سه ساعت در کارتن بمانم برای همین تلاش کردم کارتن را سوراخ کنم اما نتوانستم و هرچه فریاد زدم کسی هم به دادم نرسید”