بیست میلیون دالربرای خرید طناب دارصدام حسین

by admin

بیست میلیون دالربرای خرید طناب دارصدام حسین

حماقت های بشری مگرشاخ ودم دارد؟ میلیون ها مخلوق خدا، گرسنه ومحتاج اند؛ مگرقارون های عربی به چه کاری مشغول اند؟

روزنامه ی البیان امارات گزارش داد :یکی از تاجران کویت اقدام به خرید طناب دار صدام حسین دیکتاتور سابق عراق کرد. این روزنامه بیان کرد که این فرد مبلغ20 میلیون دلار را جهت خرید این طناب پیشنهاد داده است. اخیرا تاجران دولت کویت اقدام به خرید نمادهای سرنگون شدن صدام کرده اند، چندی پیش یکی از تاجران اقدام به خرید مجسمه و یکی دیگر اقدام به خرید کت و شلوار های وی کرده بود