آيا ميدانيد باهوش ترين جانور جهان کدام است؟

by admin

آيا ميدانيد باهوش ترين جانور جهان کدام است؟

باهوش ترين جانوران جهان شامپانزه ها هستند. اين حيوانات را مي توان به وفور در جنگل ها و نواحي مرطوب آفريقاي جنوبي يافت

شامپازه ها توانايي يادگيري، انجام کارهاي مختلف بر اساس طبقه بندي را دارا مي باشند

اين جانوران داراي بالاترين درجه هوشي در بين تمام حيوانات مي باشند

شامپانزه ها مي توانند به راحتي در انواع تست هاي حافظه انسان را مغلوب خود سازند

آنها قادر مي باشند تا استفاده از کامپيوتر را ياد بگيرند و در حل مسائل رياضي و عددي از آن استفاده کنند