بياامشب

by admin

بياامشب

بياامشب به من محرم شو اي اشک

بیاامشب توهم باغم شو ای اشک

بیا بنگر دلم تنها شده باز

بیا قلب مراهمدم شو ای اشک

من ان گلبوته خشک کویری

بيابرروی من شبنم شو ای اشک

رهاکن ميل ماندن دردو چشمم

توجاری بر رخ زردم شو اي اشک

 

بيا ارام من در بيقراری

تسلی بخش من هردم شو اي اشک

بیابغض سکوت سینه بشکن

به چشم خشک من شبنم شو ای اشک

دلم مجروح درد غربت تو

به روی زخم دل مرهم شو اي اشک

دلم ازدردهجران نالد امشب

بیا درمان بر دردم شو ای اشک