خوردن ذغال های داغ برای داشتن رکورد گینس +عکس

by admin

خوردن ذغالهای داغ برای داشتن رکورد گینس +عکس

این مرد هندی برای اینکه در کتاب های گینس اسمی از او باشد ذغال سنگ داغ میخورد