گران قیمت ترین مواد روی زمین

by admin

گران قیمت ترین مواد روی زمین 

1

زعفران

 یک گرم = 11 دلار

2

    طلا

 یک گرم = 56 دلار

3

    رودیوم

  یک رم = 58 دلار     

4

 پلاتین

 یک کرم = 60 دلار

5

     متانفتامین

 یک کرم = 100 دلار

6

    شاخ کرگدن

 یک گرم = 110 دلار

7

    هروئین

 یک گرم = 130 دلار

8

    کوکائین

 یک گرم = 215 دلار

9

    ال اس دی

 یک گرم = 3000 دلار

10

    پلوتونیوم 

 یک گرم = 4000 دلار

11

    پاینتی

 یک گر ام = 9000 دلار  یا  1 قیراط = 1800 دلار

12

    تافیت (نوعی یاقوت

 یک گرم =  بالای 20000 دلار

13

    تریتیوم

 یک گرم = 30000 دلار

14

    الماس

 یک گرم = 55000 دلار

15

کالیفرنیوم

 یک گرم = 27 میلیون دلار

16

نوعی پاد ماده

 یک گرم = 62.5 تریلیون دلار 

 

Leave a Reply