عکسی پر معنا که خالقش برنده یک میلیون دلار شد

by admin

عکسی پر معنا که خالقش برنده یک میلیون دلار شد

خالق این اثر در مسابقه استعدادهای ون گوگی که در ایتالیا برگزار گردید برنده یک

میلیون دلار شد. لطفا نگاه دقیق تری به عکس بیندازید