ساختمانی که هنگام بارش باران موسیقی می نوازد

by admin

ساختمانی که هنگام بارش باران موسیقی می نوازد

  

این ساختمان در شهر درسدن آلمان واقع شده است. هنگامی که بارش باران آغاز می شود از این ساختمان صدای موسیقی خاصی شنیده می شود. ایران ناز، این صدا به دلیل برخورد آب باران با ناودانی ها و لوله های مارپیچ و کج ایجاد می شود