نقاشی جالب و دیدنی دو هنر مند افغان با ساقه های گندم

by admin

نقاشی جالب و دیدنی دو هنر مند افغان  با ساقه های گندم

نقاشی با ساقه گندم، سبک ویژه ای چین است اما دو هنر مند افغان به این سبک نقاشی، رنگ های تازه اضافه کرده اند

  این رنگ ها با استفاده از داغ کردن ساقه گندم توسط اتو به وجود می آیند

  امان الله گندمی این سبک نقاشی را از پدرش آموخته است

  پدر امان الله گندمی حدود چهار دهه پیش نقاشی با ساقه گندم را در چین آموخت. و تا امروز با فرزندش مشغول نقاشی با ساقه گندم یا کاه است

  این نقاش می گوید: کار ما از کشت گندم آغاز می شود. ساقه گندم را از وسط نیم می کنیم، آنرا پاک می کنیم، بعد قیچی کاری می کنیم و پس از آن نقاشی

  در این سبک نقاشی از رنگ‌های شیمیایی استفاده نمی شود. همه رنگها از حرارت دادن ساقه گندم ایجاد می شوند