هر چیز جای خودش…!!؟؟

by admin

هر چیز جای خودش…!!؟؟

از تقدیر سرنوشت غمگین مباش، چه بسا سگهایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند،

شادی کردند و خود را بزرگ پنداشتند، ولی نمی دانستند شیر، شیر میماند و سگ،

همان سگ