گنجهایی هست که ازآنها بی خبریم

by admin

گنجهایی هست که ازآنها بی خبریم

تصور كنيد بانكي داريد كه در آن هر روز صبح 86هزار و 400 پول به حساب شما واريز مي شود و تا آخر شب فرصت داريد همه پولها را خرج كنيد ،‌چون آخر وقت حساب خود به خود خالي مي شود

در اين صورت شما چه خواهيد كرد ؟

 البته كه سعي مي كنيد تا آخرين پول را خرج كنيد

 هر كدام از ما چنين بانكي داريم : بانك زمان

هر روز صبح ،‌در بانك شما 86400 ثانيه اعتبار ريخته مي شود و آخر شب اين اعتبار به پايان مي رسد

هيچ برگشتي نيست و هيچ مقداري از اين زمان به فردا اضافه نمي شود

ارزش يك سال را دانش آموزي كه مردود شده ،‌مي داند

ارزش يك ماه را مادري كه فرزندي نارس به دنيا آورده ،‌مي داند

ارزش يك هفته را سر دبير يك هفته نامه مي داند

ارزش يك ساعت را عاشقي كه انتظار معشوق را مي كشد ،‌   ارزش يك دقيقه را شخصي كه از قطار جامانده ،‌   و ارزش يك ثانيه را آنكه از تصادفي مرگبار جان به در برده ،‌مي داند .   هر لحظه گنج بزرگي است ،‌گنجتان را مفت از دست ندهيد

باز به خاطر بياوريد كه زمان به خاطر هيچكس منتظر نمي ماند

ديروز به تاريخ پيوست

فردا معماست . و امروز هديه است

 

زندگی چیست ؟ اگر خنده است چرا گریه میكنیم ؟ اگر گریه است چرا خنده میكنیم ؟ اگر مر گ است چرا زندگی می كنیم ؟ اگر زندگی است چرا می میریم ؟ اگه عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟ اگه عشق نیست چرا عاشقیم  دکتر شریعتی