پخت پیتزا در ۳ دقیقه

by admin

پخت پیتزا در ۳ دقیقه

خودپرداز پیتزا ایستگاه قطار فرانکفورت آلمان سفارش های مختلف مسافران را ظرف مدت زمان کمتر از ۳

دقیقه آماده می کند