ایستادن با سر روی یک میخ (عکس

by admin

ایستادن با سر روی یک میخ (عکس

 

جو تیانچنگ شهروند چینی در استان هوبی، از انرژی درونیش یاری می گیرد و تمام بدنش را بر روی سرش که با میخی صاف از زمین جدا شده، نگاه می دارد. رویترز، استرینگر