مقایسه تلخ دو عکس

by admin

مقایسه تلخ دو عکس

آفرین به این مرد که یادش نرفته روزی هم مادرش او را اینطوری بغل میکرده و برایش غذا میداده. دستان این

پسر قابل بوسیدن است. امیدوارم همه ما قدردان زحمات پدر و مادرما باشیم

مقایسه ای تلخ با این عکس