عکس – بزرگترین قرآن جهان

by admin

عکس – بزرگترین قرآن جهان

عکس هایی از رونمایی از بزرگترین قرآن جهان در افغانستان

یک خطاط افغانی توانست بعد از پنج سال فعالیت

بزرگترین قرآن جهان را خطاطی کند  

طول هر صفحه این قرآن دو متر و 28 سانتی متر و عرض آن، یک متر و 55 سانتی متر است