عزت نفس یک تعمیرکار معلول

by admin

عزت نفس یک تعمیرکار معلول

باید در برابر عزت نفس این تعمیرکار معلول دوچرخه (بایسکل) سر تعظیم فرود آورد. تعمیر دوچرخه(باسیکل) کار بسیار مشکلی است چه برسد به اینکه بدون دست اینکار را انجام بدهید. وی هیچگاه تقاضای پول از کسی نمی کند و با همان اندک پولی که از تعمیر دوچرخه(بایسکل) به دست می آورد روزگار می گذراند