فکر میکنی چه کسانی اشک را درچشمان ما جاری میکنند

by admin

غم و اندوه از هشیاری است و شادی و سرور از جهالت

انسان فقط لحظاتی که اندوهناک میشود آگاه و هشیار است

هرجا بین دو مرد دعوا شد , بدانید یا پای قدرت در میان است یا پای یک زن

اگر میخواهی دیگر هرگز بدیها را در زندگی ات نبینی

بدترین موجود دنیا شو

انسانها از چیزهایی که نمیشناسند میترسند , چون نمیدانند که چه چیزهایی را نمیشناسند

*

*

*

زندگی

برای انسانهای احساساتی

تراژدی است

و

برای انسانهای منطقی

کمدی است

*

*

*

در زندگی یا داری انتقام میگیری , یا ازت انتقام گرفته میشه

وسواس فکری

زیاده از حد فکر کردن هم انسان را گمراه میکند , یکبار بیشتر عددها را جمع نزن . اگر درست بود که فبها و اگرغلط بود , دفعه دیگر که میشماری با دقت بیشتری اینکار را خواهی کرد

در میان انسانها از مزخرف گوها از همه بیشتر بیزارم , آنها حتی از دورغگو ها هم پست ترند , دروغگو ها لا اقل به یک چیز ( دروغگویی) متعهدند , اما مزخرف گوها حتی نمیدانند چه میگویند

پوست بعضی ها را باید کند و رویش خاطره نوشت

فکر میکنی چه کسانی اشک را درچشمان ما جاری میکنند

؟

همان ها که لبخند را بر لبانمان پهن میکنند

!

بیشتر از اینکه از مرگ بترسیم, باید از زندگی ترسید