شعر کودکانه زمستان برای اطفال

by admin

شعر کودکانه زمستان برای اطفال

با شروع فصل زمستان، می توانید شعر کودکانه زمستان را برای آموزش فصل ها به بچه های دوره مهد کودک و قبل از مدرسه استفاده کنید

زمستانه زمستا نه                  فصل ژاله و بارانه

 هوا شده خیلی سرد                روی زمین پر از برف

چه خوبه کودکستان                 وقتی میشه زمستان

زاغ های سیاه رنگ                 بخاری های روشن

 وقتی باران میباره              دلم میخواهد دوباره

 بروم به کودکستان                 میان آن گلستان