گلداني‌كه از نيازهايش‌صحبت مي‌كند

by admin

گلداني‌كه از نيازهايش‌صحبت مي‌كند

 

از اين پس گياهان نيز مي‌توانند نياز و احساسات خود را با ارائه حالت‌هاي مختلف شادي، غم، غصه و حتي عصبانيت به پرورش‌دهندگان خود منتقل كنند.  در اين تكنيك جديد، از گلدان الكترونيكي استفاده مي‌شود كه به لطف وجود طيف وسيعي از حسگرها در خاك و ارتباط آنها با يك پردازشگر كوچك، وضعيت لحظه به لحظه خاك و گياه كاشته شده در قالب حالت صورت انسان در صفحه نمايشگر آن به تصوير كشيده شده است