مكتب بروسلی معروف ( ذن

by admin

مكتب بروسلی معروف ( ذن

 

مكتب ذن كه چيني ها به اين مكتب مي گویند چن ، يكي از شاخه هاي دين بوداست . اين مكتب شكل خاصي دارد به طوري كه يكي از محققانش گفته : ” قبل از اينكه در مورد ذن تحقيق كنم كوه همان كوه بود وقتي به وسط هاي كار رسيدم كوه ديگر كوه نبود هنگامي كه كاملا فهميدم ذن چيست كوه دوباره همون كوه بود ”  اين مكتب مدارسي دارد ( مثل مدرسه هايي كه در فيلم هاي بروسلي نشان مي دهد ) كه قوانين سختي دارد . چيزهاي عجيبي برای شان ياد مي دهند، بيشتر فكرشان را تقويت مي كنند ، مثلا يكي از افكارشان اين است كه اگر در یک جمعي وارد مي شوی اگر دنبال شخص خاصي بگردي حواست متوجه ديگران و نكته هايي كه آنجاهست ، نمي شود ،‌بايد به هيچ چيز فكر نكني ، ولي در عين حال به همه چيز فكر كني ! وقتي يک كاري را انجام مي دهي بايد به انجام دادنش فكر نكني ولي همه توجه ات به آن باشد ،‌ ( در يكي از فيلم هاي بروسلي هم به اين موضوع اشاره كرده كه وقتي ضربه مي زند فكر نمي كند ) .  من خودم اين طور استنباط كردم مثلا مي خواهي يک دايره روي كاغذ با دست رسم كني هر چقدر به صاف كشيدنش بيشتر فكر كني و وسواس داشته باشي آن دايره كج تر مي شود ولي اگر يک دفعه بكشي تميز تر یعنی درست تر در می آید . آدم با فكرش مي تواند هر كاري راانجام بدهد ، وقتي مي گویند انسان قوي ترين موجود روي زمين است ، مسلمآ به خاطر نقطه اختلاف اش است ‌، كه همان عقل انسان است. پس عقل(فكر) بزرگترين قدرت در جهان است، اين طور نيست ؟ جمله هاي زير از بزرگان اين مكتب است، در مورد جمله قرمزه فكر كنيد . لطفا برداشت تان را از اين جمله بنويسيد

با دستهاي خالي مي روم و بيل را در دستانم ببين!  پياده مي روم ، بر پشت گاوي نشسته از روي پل مي گذرم، پل مي گذرد ، نه آب

انديشيدن به اينكه من نمي خواهم  ديگر به تو بيانديشم همچنان به تو انديشيدن است .  پس بگذار بكوشم تا نينديشم كه نمي خواهم به تو بيانديشم  

درختان شكل تن باد را نشان مي دهند امواج نيروي زندگاني به ماه مي دهند

پنهان كردن نيزه اي درون لبخندي

در ديگ آب جوش جاي خنكي نيست

ابرهاي سفيد سنگهاي تنها را در آغوش دارند  

مشتي آب بردار ماه در دستان توست با گلها بازي كن ، و عطر آنها جامه هايت را عطر آگين مي كند  

تنها من از آن لذت مي برم ،  مناسب هديه دادن به تو نيست

آنجايي كه خورشيد و ماه نمي رسند به راستي چشم انداز شگفت آوري هست

وقتي كه زر ناب داخل آتش مي رود رنگش باز روشن تر مي شود  

00000000000

منبع:از كتاب  ذن چيست