چرا تنبیه بدنی (لت و کوب) فرزندان، بی نتیجه و زیان آور است؟

by admin

چرا تنبیه بدنی (لت و کوب) فرزندان، بی نتیجه و زیان آور است؟ 

کتک زدن (لت و کوب) بچه ها، [ناخودآگاه] به آنها یاد می دهد که خود نیز اهل کتک کاری شوند. تحقیقات نشان داده است که رفتار خشن در سال های نوجوانی و بزرگسالی شدیدا به تنبیه فیزیکی در سنین کودکی ارتباط دارد

 

تنبیه بدنی این پیام را [به کودک] می رساند که، آسیب رساندن به کسی که کوچک تر و ضعیف تر است عیبی ندارد

کودکان کاملا از مدل پدر و مادری والدینشان الگو می گیرند. تنبیه بدنی، به کودک یاد می دهد که کتک زدن راه مناسبی برای ابراز احساسات و حل مشکلات است.

 

کتک زدن (لت و کوب) بچه ها شدیدا بر روابط میان کودک و بزرگسالان تاثیر می گذارد. هیچ وجود بشری نسبت به کسی که عمدا به او آسیب می رساند احساس عشق یا محبت نمی کند. تنبیه بدنی، حتی زمانی که به نظر می رسد موثر بوده است، تنها یک رفتار “خوب” ظاهری ایجاد کرده آن هم بر اساس ترس

خشمی که امکان بیرون افکندن آن نباشد [که در اینجا در کودک به خاطر تنبیه بدنی ایجاد شده]، در درون انباشته می شود. وقتی این عصبانیت برای سال ها انباشته شود، سرانجام کودک به سنی می رسد که برای ابراز خشم خود به اندازه ی کافی قوی شده است. این اتفاق برای والدین شوک آور است

ضربه به باسن (اردنگی یا لگن خاصره ) باعث آسیب بدنی می شود. با ضربه به انتهای پایینی ستون فقرات امواج ضربه ای را در طول ستون حرکت داده و ممکن است به خونریزی در مغز منجر شود. درد پایین ستون فقرات در بزرگسالان امروزی ممکن است ریشه در تنبیه بدنی در سنین خردسالی باشد

بسیاری از والدین از روش های دیگر منظم کردن کودک چیزی نمی دانند. بنابراین وقتی که تنبیه بدنی، نتیجه دلخواه آنان را نمی دهد، ممکن است به راحتی از خط قرمزها عبور کرده و به کودک آزاری [=آزار جنسی-بدنی] روی آورند

تنبیه بدنی باعث می شود ذهن و حواس کودکان از مشکلات جاری شان پرت شده و با احساس خشم و انتقام پر شود. تنبیه بدنی به کودکان چیزی درباره ی این که مشکلاتشان را چطور حل کنند یا در موقعیت های مشابه را در آینده چگونه برخورد کنند نمی دهد

یکی از مشکلات جدی تنبیه بدنی این است که هر چه والدین بیشتر از آن استفاده کنند، با گذشت زمان مجبور خواهند شد باز از آن بیشتر استفاده کنند. کودکان در برابر تنبیه بدنی ایمن خواهند شد و والدین به سراغ راه حل بهتری برای مشکلات نخواهند گشت