خدا را کجا جوییم؟

by admin

خدا را کجا جوییم؟ 

      از سلطان العارفین ابوسعید ابوالخیر (عارف نامدار قرن چهارم و پنجم) پرسیدند:خدا را کجا جوییم؟ا بوسعید در پاسخ گفت: کجا جستید که نیافتید؟

      عارفی گفته است: مراد از خداجویی نه آن است که او را پیدا کنی، بلکه تو باید از گمگشتگی پیدا شوی یعنی خود را بشناسی. چنانکه مولای عارفان علی فرمود: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» (1) (هر که خود را بشناسد خدا را شناخته است

      حضرت مولانا در این معنی فرماید

      “مَن عَرَف ” زین گفت شاه اولیا / عارف خود شو که بشناسی خدا

 همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم