تصاویری از یک عشق واقعی !!(واقعا تكان دهنده است،به اين مي گویند عشق

by admin

تصاویری از یک عشق واقعی !!(واقعا تكان دهنده است،به اين مي گویند عشق

من كه با ديدن اين عكسها به فکر فرو رفتم وبا خود گفتم که انسانيت را مي شود اينطوری ديد و عشق را…

آنهائیکه  مي گویند عاشق اند اين  موقع هاست كه عشق شان ثابت مي شود…

به نظر خودتان شما چند درصد حاضريد؟اين كارو انجام بدهيد

اين دختر پیش از اعزام همسر فعلیش که جزء اعزام شده گان ارتش آمریکا به عراق است با او نامزد بوده. پس از بازگشت نامزدش و با وجود اینکه وى صورت خود را در اثر انفجار یک بمب کاملا از دست داده ، با او پیمان ازدواج می بندد