میزان استرس و خشونت خود را تخمین بزنید

by admin

میزان استرس و خشونت خود را تخمین بزنید

تصاویر زیر برای امتحان مقدار استرسی كه یك فرد دارد و یا فشاری كه می‌تواند تحمل كند، استفاده می‌شود. هر چه این تصاویر از نگاه شما آرامتر بچرخند، شما تحمل بیشتری دارید و آرامتر هستید

بعضی جنایتكارانی كه با این تصاویر امتحان شده‌اند، این تصاویر را به صورت دیوانه واری در حال چرخش می‌دیدند، اما كودكان و افراد آرام آنها را كاملا ثابت می‌دیدند. شاید اگر خود شما هم این تصاویر را در مواقع مختلف ببینید سرعت‌های مختلفی را تجربه كنید

البته میدانید كه هیچ كدام از این تصاویر در حال چرخش نیستند. آنها كاملا ثابت اند

امیدوارم برای شما این تصاویر به چرخش درنه آیند