با شگفت انگیز ترین پارک خودرو(پارک موتر) جهان آشنا شوید

by admin

با شگفت انگیز ترین پارک خودرو(پارک موتر) جهان آشنا شوید

نسل پارکینگ های غیر متعارف

برج خودرو(برج موتر ) فولکس واگن واقع در شرکت 

eponymous

در شمال شهر آلمان به عنوان یک شرکت

پارک خودرو(پارک موتر ) مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان پارکینگی برای

5500

 خودرو(موتر )قابل استفاده است