دوستي از ديد افراد مختلف

by admin

دوستي از ديد افراد مختلف

 

*** *** *** *** ***

نقاش‌ها با كساني دوستي مي‌كنند كه مطمئن باشند رنگشان نخواهند كرد

*** *** *** *** ***

زندانبانان با كساني دوست مي‌شوند كه زبان خود را به خوبي زنداني كرده و آن‌را به‌ شدّت تحت‌ نظر داشته باشند

*** *** *** *** ***

رانندگان كسي را دوست خوب مي‌دانند كه در سربالايي ‌هاي زندگي جوش نياورد و در سرا زيري ‌ها ترمزش(بیریک) خوب کار کند

*** *** *** *** ***

استادان تاريخ آرزو مي‌كنند كه اي كاش با دوستان خوب‌ شان، از ماقبل تاريخ آشنا شده بودند

*** *** *** *** ***

شيرفروشان به دنبال رفاقتي هستند كه آبكي نباشد

*** *** *** *** ***

استادان موسيقي مي‌دانند دوست خوب كسي نيست كه به هر سازي برقصد

*** *** *** *** ***

بساز و بفروش‌ها دنبال رفقايي هستند كه خانة دوستيشان را محكم بسازند

*** *** *** *** ***

مهندسين راه دنبال رفقايي هستند كه از كوتاهترين مسير، دنيا را به آخرت وصل كنند

*** *** *** *** ***

آشپزها دوستاني را مي‌پسندند كه هر چه جلويشان گذاشته شد، بخورند و جز حمد چيزي نگويند

*** *** *** *** ***

آتش‌نشان‌ها (کار کنان اطفائیه )در دوستي، از آدم‌هاي آتش‌افروز به ‌شدت پرهيز مي‌كنند

*** *** *** *** ***

معلمان رياضي دوستاني را برمي‌گزينند كه حرف حساب سرشان بشود

*** *** *** *** ***

پزشكان دنبال دوستاني مي‌گردند كه سلامتشان مسري باشد

*** *** *** *** ***

متخصصان بيهوشي دوستي با آدم‌هاي هوشيار را ترجيح مي‌دهند

*** *** *** *** ***

قهرمان دویدن با كساني دوستي مي‌كند كه در دویدن استقامت زندگي، نفس كم نياورد

*** *** *** *** ***