نکته های کوچک زنده گی

by admin

نکته های کوچک زنده گی

اگر ثروتمند نيستي مهم نيست

بسياري از مردم ثروتمند نيستند

اگر سالم نيستي

هستند افرادي كه با معلوليت و بيماري زندگي مي كنند

اگر زيبا نيستي

 برخورد درست با زشتي هم وجود دارد

اگر جوان نيستي

همه با چهره پيري مواجه مي شوند

اگر تحصيلات عالي نداري

‌با كمي سواد هم مي توان زندگي كرد

اگر قدرت سياسي نداري

‌مشاغل مهم متعلق به معدودي از انسانهاست

اما‌

اگر ” عزت نفس” نداري

‌برو بمير كه هيچ نداري

“گوته”