جغرافی مردان

by admin

جغرافی مردان

در سن18 تا 19سالگى ،مثل هندوستان هستندكه براي زندگي کردن 4 راه پيش روي خود مي بينند. ياکنکور يا سربازي، به عبارت بهتر (آشخوري) يابيشتر مواقع عاشق مي شوند و تا صبح برای عشق شان شعر ميگویند و يا پايان زندگي و مرگ

در سن 20تا27سالگى ، مانندکاناداهستندكه بسيارخون گرم ومهربان اوج جواني،زيباودلربا، براي هردختري خيلي زود ويزاي پذيرش صادرمي کنند.دراين دوران درتمام مدت ازطرف جنس مخالف زيرنظرهستند وبرايشان دامهاي زيادي گسترانده شده است

بين سن27تا32سالگى ،مانندترکيه هستندكه بدين معنا که دردام گرفتارشده اند وفقط به حرف رئيس بزرگ که همان خانم شان باشدگوش مي دهند.پرازعشق

درسن32تا40سالگى ،مثل ژاپن هستندكه کاملا”کاري شده اند.آينده روشن رادرفعاليت شبانه روزي مي بينند

بين40تا50سالگى ،مانندروسيه هستندكه بسيارپهناور،آرام وبسيارقدرتمنددرجامعه وبه عنوان راهنما وحلال مشکلات

درسن50تا65سالگى ،مانند کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق هستندكه بايک گذشته درخشان وبدون آينده

بعداز65سالگى ،شبيه عربستان هستندكه همگان فقط به خاطرمال وثروت به آنهااحترام مي گذارند