این هم یک رقص ایرانی جالب

by admin

این هم یک رقص ایرانی جالب

بعد برعکس

پای چپ جلو و دست چپ عقب

گردن متناسب با دست ها کمی به چپ و راست متمایل شود

خوب

حالا بیا آآآآآآه، آه، آه، آه